Shopping Cart

✅ Tijdelijk extra lengtematen geen meerprijs

✅ Gratis levering & montage

✅ 120 dagen matras omruilgarantie

Algemene voorwaarden

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Händerson BV (=gebruiker) de leverancier en u (=consument), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Händerson BV langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Händerson BV of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Offertes

Alle uitgebrachte offertes door Händerson BV zijn vrijblijvend tot max. 14 dagen. Tenzij anders uit offerte blijkt is in de offerte zijn inbegrepen: afleveringskosten, plaatsingskosten. Händerson BV is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaardingen hiervan door consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betalingsmethode

 • Händerson BV levert uitsluitend na betaling per contant, bank/giro eventueel per digitale incasso. Er dient altijd een telefoonnummer ter controle opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.
 • Indien betalingen niet contant plaatsvinden echter na schriftelijk akkoord Händerson BV ‘op rekening’ dient deze te geschieden voor verzending van het door u bestelde product, op de door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

Producten/prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering

 • Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat betaling binnen is. De Levering is voor verantwoordelijkheid van Händerson BV wiens product(en) u hebt besteld.
 • Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld./ of anders aan u wordt doorgegeven
 • De levertijd van voorradige producten bedraagt maximaal 7 werkdagen. Voor producten welke niet voorradig zijn bedraagt de levertijd, afhankelijk van het product ca 7 dagen tot 10 weken.
  Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument Händerson BV schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 • De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 • Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.
 • Alle artikelen worden in Nederland bezorgt mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep en binnenshuis via normale traphuizen en gangen te bereiken zijn. Voor verder vervoer dient u zelf zorg te dragen.
 • Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk. Bijkomende kosten zullen per geval worden berekend gecalculeerd.

Eigendomsvoorbehoud

Händerson BV blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden opeisbaar.

Reclamatie

Händerson BV is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Händerson BV het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid

Händerson BV kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Händerson/Sportbadge vof wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan max. het bedrag dat u voor het Händerson BV product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Händerson BV zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van Händerson BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Händerson BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Händerson BV dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Händerson BV en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats gebruiker tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegd rechter.

—————————————————–

Händerson BV
KvK nummer: 75744120
BTW nummer: NL860381730B01

Bel ons op 013 591 28 74

Dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 22:00.

Gratis bezorging & montage

Voor alle boxsprings, matrassen en topmatrassen.

Gespreid betalen mogelijk

Betaal je aankoop in 12, 18, 24 of 36 termijnen.